مشخصات اره برش بتن اشتایل gs 461
76.5
جابه جایی cc
 4.3/5.8 توان خروجی
7.6/16.8
 وزن(کیلوگرم)
 5.2  گشتاور