نیلینگ (Nailing)

يكي از مهمترين مسائل در احداث سازه ها ، حفاظت از گود برداري و ساختمانهاي موجود در مجاورت آن مي باشد که در صورت عدم رعايت روش هاي مناسب به منظور حفاظت گودها و همچنين شيب هاي در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذيري خواهد گرديد و مخاطرات بوجود آمده ناشي از نشست هاي احتمالي و تقليل ظرفيت باربري و تغيير مكانهاي جانبي موجب ايجاد ترك در سازه هاي مجاور گود خواهد شد. به منظور جلوگيري از موارد فوق لازمست قبل از شروع عمليات گود برداري از روشهاي نگهداري و مهار بندي جانبي استفاده شود تا در محيطي پايدار و ايمن بتوان عمليات را ادامه داد .

روش اجراي نيلينگ (Nailing)

تئوري استفاده از روش نيلينگ بر مبناي مسلح كردن و مقاوم نمودن توده خاك با استفاده از دوختن توده خاك توسط مهارهاي كششي فولادي Nail با فواصل نزديك به يكديگر مي باشد. استفاده از روش نيلينگ Nailing موجب:

  • افزايش مقاومت برشي توده خاك

· محدود نمودن وتحت كنترل در آوردن تغيير مكانهاي خاك در اثر افزايش مقاومت برشي در سطح لغزش Slid بدليل افزايش نيروي قائم مي شود.

  • باعث كاهش نيروي لغزش در سطح گسيختگي و لغزشي مي شود.

بايد توجه داشت كليه سطوح ترانشه هاي حفاري شده كه توسط نيلينگ Nailing بايستي مسلح شوند با استفاده از شبكه مش و شاتكريت ابتدا حفاظت شده و سپس سيستم نيلينگ روي آنها اجرا مي شوند.

كاربرد نيلينگ (Nailing) در پروژه ها

الف) پايداري ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها که برای زیبا سازی روش نيلينگ Nailing در محل های قابل رویت میتوان از رویه های سنگ چین یا سایر اجزای مقاوم و رنگی استفاده کرد.

ب) پايداري جداره تونلها وسازه هاي زير زميني

ج) پايدار سازي و حفاظت گود در سازه هاي مناطق شهري ـ ساختمانهاي مجاور گود ـ ايستگاه ها ي زير زميني مترو

د) پايدار سازي كوله هاي مجاور پل ها در زمين هاي سست و ريزشي

مهار كششي نيلينگ Nailing معمولاً از آرماتور هاي فولادي با قطر 20 الي 40 ميليمتر و با حدتسليم 420 الي 500 نيوتن بر ميليمتر مربع استفاده مي شوند كه درون يك چال حفاري شده با قطر 76الي 150 ميليمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزريق مي گردد. فواصل بين مهارهاي كششي حدوداً 1 الي 2متر مي باشد و طول آنها حدوداً 70 الي 100 درصد ارتفاع گود مي باشد و حداقل شيب نسبت به افق حدوداً 15 درجه مي باشد . بايد توجه داشت كه رويه شاتكريت شده روي ترانشه هاي حفاري شده نقش سازه اي نداشته اما مي توان جهت اطمينان براي پايداري موقت خاك بين مهارها استفاده نمود.

مراحل اجراي سيستم نيلينگ (Nailing)

مطابق با شكل مراحل اجراي نيلينگ بصورت شماتيك نشان داده شده است :

1- گود برداري در مرحله اول ترانشه و يا گود و ايجاد پله بعدي عمليات

2- حفاري چال جهت نصب مهار كششي Nail

3- قراردادن آرماتور داخل چال و تزريق چال

4- اجراي سيستم زهكشي و اجراي شاتكريت جداره و نصب ضخامت فولادي

5- گود برداري مرحله بعدي ترانشه و يا گود و ايجاد پله هاي بعدي علميات

6- اجراي پوشش شاتكريت نهايي پس از اتمام آخرين مرحله حفاري

اصول طراحي نيلينگ Nailing

مراحل طراحي سيستم نيلينگ مطابق زير است:

1- هندسه سازه مشخص گردد.

2- عمق و زاويه شيب خاكبرداري مشخص گردد.

3- بارگذاري و سربار بارهاي وارده به Nail و موقعيت سطح افزايش تخمين زده شود.

4- انتخاب نوع آرماتور شامل: سطح مقطع ـ طول ـ فاصله از يكديگر و در هر تراز مقاومت موضعي آنها تضمين گردد تا مقاومت از نظر استحكام و ظرفيت چسبندگي براي تحمل نيروها تخمين زده شده و با ضريب اطمينان مناسب و قابل قبول كنترل شوند.

5- پايداري كل سازه نگهدارنده و خاك اطراف آن در زمان حفاري گود و ايجاد پله هاي حفاري و بررسي و كنترل ضريب اطمينان قابل قبول

6- تخمين نيروهاي وارده بر صفحه فولادي Bearing plate

7- در نظر گرفتن سطح پيزومتريك آبهاي زير زميني و لحاظ نمودن سيستم زهكش

نتيجه گيري

استفاده از روش نيلينگ Nailing بعنوان يك سيستم حفاظت جداره ترانشه وگود درمناطق شهري و فضاهاي محدود بسيار كارا بوده و بدليل امكان همزماني اجرا در چند جبهه كاري از سرعت خوبي برخوردار مي باشد و با توجه به درجه پايداري امكان اجراي گود قائم وجود داشته و همچنين در انواع شرايط خاك، اجراي آن امكان پذير مي باشد كه مهمترين ويژگي اين روش محسوب مي شود و براي سازه هاي زير زميني بخصوص در فضاي هاي محدود شهري مانند گودبرداری محل احداث ساختمان ها و ايستگا ه هاي مترو مناسب مي باشد.

Micropile

معرفی میکروپایل(Micro pile)

میکروپایل Micro pile المانهايي با قطر كوچك (كمتر از 300 ميليمتر) می باشد كه غالباً با تسليح فولادي سبك و تزريق دوغاب سيمان به کار می رود. اين المانها باربر بوده و در برابر نشست مقاومت مناسبي دارند ، تزريق دوغاب سيمان سبب بهبود مشخصات مكانيكي خاك اطراف ريزشمع مي گردد.

محاسن میکروپایل (Micro pile)

· هزینه کم: به لحاظ اقتصادی چون مصالح با حجم كم مورد استفاده قرار مي گيرد هزينه هاي تجهيز كارگاه پائين مي باشد و حجم بالاي كار نيروي انساني در زمان كوتاه سبب کاهش زمان اجراي پروژه خواهد شد.

· قابلیت اجرايي بالا: چون ابعاد و حجم ماشين آلات اجراي میکروپایل Micro pile كوچك است لذا قابليت حمل و جابجايي بالايي در كارگاه دارند به اين ترتيب امكان اجراي عمليات در چند جبهه كاري مختلف بدون ايجاد تداخل كاري فراهم مي گردد. يكي از مهمترین ويژگيهاي اجرايي میکروپایل Micro pile قابليت اجراي بسيار ساده در شرايط وجود آب زيرزميني است.

· ویژگی های فني : میکروپایل Micro pile بدلیل برخورداری از عناصر تسليحي همچون جدار ضخيم فولادي و آرماتور از قابليت انتقال و پخش بار به لايه هاي مقاوم زيرين و نيز كنترل نشست به دليل سختي بالاي فولاد و تسليح عمقي خاك برخوردار هستند. همچنين بدليل تزريق دوغاب سيمان، مشخصات مكانيكي خاك نظير سختي، تراكم پذيري، ظرفيت باربري، ضريب اصطكاك، چسبندگي و غيره بهبود مي يابد. از طرفي در خاکهاي دانهاي، عمليات كوبش میکروپایل Micro pile باعث انتقال انرژي جنبشي و ارتعاشي به داخل توده خاك گرديده و منجر به تحكيم و تراكم توده خاكي اطراف ريزشمع می شود.

مشخصات كلي

با توجه به مطالعات ژئوتكنيك انجام شده در ساختگاه و شناسايي لايه‌هاي تحت‌الارضي، مشخصات ژئوتكنيكي ساختگاه پروژه تعيين مي گردد. سپس با انجام تحليل‌هاي روانگرايي در اعماق مختلف خاك محل، پتانسيل روانگرايي ساختگاه درصورت وقوع زلزله مورد ارزيابي قرار مي گيرد. با وقوع روانگرايي و زائل شدن مقاومت برشي خاك، نشستهاي بسيار بزرگي به پي سطحي ساختمان تحميل مي شود كه مي‌تواند منجر به آسيب‌ديدگي جدي سازه و عناصر غيرسازه‌اي بنا و نهايتاً تخريب آن گردد. از طرف ديگر در برخي از پروژه ها در بحث فني، تأمين باربري ستونهاي روي پي و انتقال بار به لايه‌هاي عميق‌تر مورد نظر بوده و عامل تعيين كننده براي انتخاب طرح، گذشته از بحث هاي اجرايي و اقتصادي مي باشد. پس در حالت كلي میکروپایل Micro pile در بعد فني در دو رويكرد جلوگيري از وقوع روانگرايي و تأمين باربري ستونهاي روي پي و انتقال بار به لايه‌هاي عميق‌تر سودمند واقع مي شود و به عنوان يك گزينه مطلوب توسط مهندسان ژئوتكنيك پيشنهاد مي گردد.

عوامل مؤثر در طرح چيدمان میکروپایل Micro pile به طور كلي عبارتند از:

1- موقعيت پي‌ها و ستون‌ها

2- نحوه توزيع و مقدار بارهاي گسترده و متمركز

3- پارامترهاي مقاومتي و ظرفيت باربري خاك

4- نفوذپذيري خاك

5- عمق ريزشمع‌ها

6- مشخصات هندسي و سازه‌اي پي سازه

مراحل مختلف اجراي عمليات میکروپایل (Micro pile)

1- لوله كوبي: لوله هاي میکروپایل Micro pile در محل هاي مشخص شده و توسط دستگاههاي لوله كوب(Pile Driver)كوبيده مي شود.قطعه اول به صورت سرنيزه بوده و قطعات بعدي به ترتيب توسط بوشن و جوش كامل اتصال مي يابند.

2- تزريق دوغاب سيمان: دوغاب تزريق در همزن هاي اوليه ساخته می شود ابتدا آب به ميزان مورد نظر ريخته شده و سپس متناسب با نسبت آب به سيمان (WCR) مورد نياز، سيمان به آن افزوده مي شود. زمان حداقل هم زدن دوغاب سيمان، 30 ثانيه مي باشد. نسبت آب به سيمان مورد استفاده با توجه به شرايط زمين بين 5/0 تا 5/1مطلوب مي باشد. پس از آماده شدن دوغاب، جهت نگهداري، دوغاب در داخل همزن ثانويه ريخته شده و سپس بوسيله پمپ هاي تزريق مخصوص تزريق مي گردد. نهايتا پس از تزريق دوغاب سيمان در داخل گمانه ها، آرماتور تسليح نصب مي شود و سپس سر میکروپایل Micro pile نصب شده و نهايتا فلنج مربوطه به آرماتور جوش داده مي شود فلنج مربوطه براي جلوگيري از ايجاد برش سوراخ كننده در پي واقع بر روي میکروپایل Micro pile و ايجاد ارتباط مناسب بين میکروپایل Micro pile و پي بكار برده مي شود.

عوامل موثر بر اجراي میکروپایل (Micro pile)

· فشار تزريق: درمراحل مختلف تزريق تحت تاثير جنس زمين و شرايط ژئوتكنيكي متغير باشد. حداكثر فشار باید به گونه ای باشد که سبب گسیختگی و خروج دوغاب از بتن مگر نگردد.

· مقدار سيمان مصرفي: باتوجه به شرايط ژئوتكنيكي و ميزان باربري طراحي میکروپایل Micro pile ، مقدار سيمان برآوردي معادل هر مترطول میکروپایل Micro pile تا 80 كيلوگرم مي تواند باشد.

· نسبت آب به سيمان دوغاب تزريق: نسبـت آب به سيمان در دوغــاب تـزريـق مـورد استفـــاده، بيـن 5/0 تا 5/1 در شرايط عادي و نسبت آب به سيمان دوغاب در شرايطديگر از 67/0 تا 1 مي تواند متغير باشد.

· نوع سيمان مصرفي : نوع سيمان مصرفي در ملات تزريق سيمان با توجه به شرايط شيميايي محل مورد نظر تعيين مي گردد.

· آب مصرفي: آبي كه در تهيه دوغاب تزريق بكارمي‌رود، بايد تميز و صاف بوده و داراي كليه شرايط لازم براي آب مصرفي در ساخت بتن باشد. آب مصرفي بايستي عاري از هر نوع ماده‌اي از قبيل اسيدها، قليا‌ها، مواد قندي، نمك‌ها و مواد آلي كه منجربه ايجاد صدمه‌ به بتن مي شود، باشد. آب مورد استفاده در ساخت دوغاب تزريق بايد داراي ذرات جامد معلق كمتر از 2/0 درصد، مواد محلول كمتر از 5/3 درصد، درصد كلر كمتر از 1 درصد، درصد سولفات كمتر از 3/0 و درصد قليايي كمتر از 06/0 باشد. در حالت كلي آب قابل شرب جهت ساخت دوغاب مناسب مي‌باشد.

لوله های میکروپایل (Micro pile)

لوله هاي میکروپایل Micro pile به قطر خارجي 76 ميليمتر و قطر داخلي 68 ميليمتر مي‌باشند. اين لوله‌ها به وسيله بوشن و جوش به يكديگر متصل مي‌شوند و براساس طراحی قطرلوله ها متغیر می باشد .

آزمايش بارگذاری فشاری میکروپایل(Micro pile)

میکروپایل Micro pile كه حداقل 28 روز از زمان تزريق آنها گذشته باشد به صورت فشاري با استفاده از جك بارگذاري، بارگذاري مي گردند. اين آزمايش با استفاده از تير بارگذاري صورت مي‌گيرد. با توجه به مشخصات فني و نقشه‌هاي اجرايي میکروپایل Micro pile ، بارگذاري در دو مورد از آزمايش ها، تا رسيدن به بار طراحي و در يك مورد تا رسيدن به بـار نهايي صورت مي‌گيرد روش اجراي كليه آزمايش هاي اشاره شده، مطابق استاندارد ASTM-D1143 خواهد‌بود.

آزمايش بارگذاری کششی میکروپایل (Micro pile)

اين آزمايش يا به صورت مستقل و يا بوسيله ريزشمع هاي بكار رفته به عنوان عكس العمل تير تكيه گاهي در آزمايش فشاري انجام می شود نتيجه اين آزمايش بررسي رفتار مقاومتي و تغييرشكل پذيري كششي میکروپایل Micro pile است.

آزمايش بارگذاری جانبی میکروپایل (Micro pile)

اين آزمايش جهت ارزيابي رفتار جانبي میکروپایل Micro pile انجام مي گردد.

مباني محاسباتي

در شرايطي كه میکروپایل Micro pile با هدف تحكيم و بهسازي بستر پي سازهها مورد استفاده قرار ميگيرند، محاسبات فني میکروپایل Micro pile مشابه با محاسبات فني شمعهاي متداول می باشد.

1- کنترل باربری

به طور كلي باربري در 3 بخش زير مورد ارزيابي قرار مي گيرد :

  • كنترل باربري سازه اي میکروپایل(Micro pile)

در طرح سازهاي، ظرفيت باربري المانهاي میکروپایل Micro pile مشتمل بر جدار فولادي، آرماتور تسليح و دوغاب سيمان محاسبه ميشود كه اين ظرفيت بايد با ضريب اطمينان مناسبي، بالاتر از بار وارده به میکروپایل Micro pile باشد.

  • كنترل باربري ژئوتكنيكي میکروپایل (Micro pile)

در طرح ژئوتكنيكي، مقاومت اصطكاكي جداره میکروپایل Micro pile با خاك اطراف محاسبه ميگردد كه بايد اين مقاومت اصطكاكي با ضريب اطمينان مناسبي، بالاتر از بار وارده باشد تا امكان جدايي میکروپایل Micro pile از خاك قبل از وقوع تسليم عوامل مسلح كننده ميسر نگردد.

  • كنترل برش سوراخ كننده

باتوجه به اين امر كه میکروپایل Micro pile داراي بار متمركز زياد و قطر كوچك بوده و برش سوراخ كننده باتوجه به سربارهاي وارده محتمل ميباشد، كنترل مقاومت در برابر برش سوراخ كننده كه منتهي به ارائه طرح فلنج مناسب ميگردد، انجام ميشود.

2- کنترل نشست

بهترين معيار براي تخمين نشست میکروپایل Micro pile استفاده از نتايج آزمايش بارگذاري است در صورت نبود اطلاعات كافي مي توان از تئوريهاي الاستيك يا تحكيم نظير شمع هاي معمولي استفاده نمود بررسي ريزشمع با نرم افزارهايي مانند safe انجام مي شود. در اين نرم افزار میکروپایل Micro pile به صورت يك فنر با سختي معادل جايگزين می شود و سپس در نرم افزار مورد آناليز قرار مي گيرد.

روشهای بهسازی خاک

  • تراکم

o تعویض و تراکم مجدد خاک

o تراکم ارتعاشی

o تراکم دینامیکی

o تراکم انفجاری

o پیش بارگذاری

o تحکیم استاتیکی

o تحکیم دینامیکی

  • تسلیح

o ستون سنگی ارتعاشی

o ستون سنگی کوبشی

o ستون سنگی مسلح شده با زمین پارچه ها

o ستون سنگی صلب

o ستون ماسه ای متراکم

o ستون های آهکی یا سیمانی

o میخ کوبی

o خاک مسلح با زمین پارچه ها

  • تثبیت

o اختلاط خاک با مواد شیمیایی

o تزریق دوغاب

o اختلاط عمیق

o انجماد

پایدار سازی شیب ها

توسعه کلان شهرها و گسترش روزافزون ساخت و ساز در شهرها ، توسعه راه ها و کارخانجات صنعتی در حاشیه شهرها از یکسو و محدودیت زمین های نسبتاً مسطح و مناسب در مناطق کوهستانی کشورمان بویژه در دو ناحیه البرز و زاگرس از سوی دیگر موجب گردیده تا استفاده بهینه از زمین های شیبدار بیش از پیش ضروری جلوه کند.

نمی توان با استناد به وجود شیب در دامنه ها ، استفاده از زمین های شیبدار را متوقف نمود.بنابراین می بایستی نسبت به پهنه بندی مناطق شیبدار با خطرهای نسبی مختلف اقدام نموده و توسعه را متناسب با خطرهای نسبی مختلف و با انجام تمهیدات لازم صورت داد .