تاریخ شروع ارديبهشت 1395 تاریخ پایان ارديبهشت 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه شهرک راه آهن

پروژه شهرک راه آهن

   مقاوم سازه به روش50FRP متر مربع