تاریخ شروع شهريور 1394 تاریخ پایان آبان 1394 وضعیت پروژه:اتمام یافته

فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهرآباد

ایجاد بازشو در پارکینگ ترمیتال 4

برش شمع ایستگاه مترو ترمینال

 

 

برش بتن فرودگاه مهرآباد