تاریخ شروع مرداد 1395 تاریخ پایان مرداد 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه جنت آباد

پروژه جنت آباد

                     باریک کردن  5طبقه پله توسط کاتر دستی