تاریخ شروع خرداد 1394 تاریخ پایان تير 1394 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه زعفرانیه

پروژه زعفرانیه

برش دیوار برشی جهت عبور کانال هوا

مقاوم سازی

کاشت ریشه