تاریخ شروع مرداد 1395 تاریخ پایان شهريور 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه زنجان

پروژه زنجان

برش70 متر مربع فونداسیون

برش 180 متر طول دال بتن

برش 12 عدد تیر بتنی به ابعاد 75*75