تاریخ شروع خرداد 1395 تاریخ پایان خرداد 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه پاسداران برج سفید

پروژه پاسداران برج سفید

      برش تیر و ستون 7طبقه از برج