تاریخ شروع مرداد 1394 تاریخ پایان آبان 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه بسیج میدان سپاه (برش بتن)

پروژه بسیج میدان سپاه (برش بتن)

    برش بیش از 6000 متر سقف دال ارشه

    دمونتاژ  سازه فلزی سقف ها