تاریخ شروع شهريور 1395 تاریخ پایان مهر 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه مهرشهر

پروژه مهرشهر

                      برش 90متر طول دیوار توسط دستگاه سیم برش

 

برش بتن